hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.combuller

EKAM har verktygen för att åta sig uppdrag att utföra utredningar av buller,
ljudbedömningar av tekniska system och anläggningar samt dimensionering av
åtgärder.

Vi har stor erfarenhet från Stål-, Massa-, Pappers-, Verkstads- och Sågverksindustrin.

Externt Buller - Yttre Miljö
Vi utför externa bullerutredningar enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för Externt
Industribuller. Utredning som kan ingå som underlag för en
Miljökonsekvensbeskrivning - MKB av verksamhet vid fortsatt eller utvidgad
drift eller för uppföljning av bullervillkor.

Internt Buller - Arbetsmiljö
Vi utför utredningar av buller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16, Buller.

Bullerbekämpning
Utredning av Internt Buller och Externt Buller kan innebära ett överskridande
av gränsvärden respektive ljudkrav, bullervillkor. Överskridande av buller-
exponering kräver enligt föreskriften upprättande av åtgärdsprogram. Vid
överskridande av ljudkrav, bullervillkor, har myndigheten krav på upprättande
av en handlingsplan.

Vi utför dimensionering av bullerdämpande åtgärder och tar fram anbudsunderlag.
Vid upphandling utformar vi även infordran av offert med avseende på ljudkrav,
ljudgaranti och uppföljande bullermätningar.
Vi har samarbetsavtal med ljud och vibrationskonsulter och tillverkare av
bullerdämpande material och konstruktioner.

Utrustning & programvara
Vi innehar och använder oss av Brüel & Kjaers ljudnivåanalysator 22500 med tillhörande Calibrator 4230.
Uppgraderade och kalibrerade 2012, Certificate NO. C1204466 och C1204416.

EKAM förfogar över programvaran:
Olive Tree Lab Terrain för beräkningav externt industribuller & dimensionering av skärmar.
RAP-ONE för beräkning av rumsakustik & bullerexponering i arbetsmiljön.

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024